Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője az ottoradics.hu weboldal (továbbiakban weboldal) üzemeltetője.

Név: dr. Radics Ottó egyéni vállalkozó

Székhelye: 8640 Fonyód, Szigligeti utca 10.

Nyilvántartási szám: 50374797

Adószám: 67534591-1-34

NAIH adatvédelmi ‌bejelentés azonosítója: NAIH-95689/2016

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: +36 20 923 8883

E-mail: [email protected]

Posta cím: 8640 Fonyód, Szigligeti utca 10.

2. Jogszabályoknak való megfelelés

Az Adatkezelési ‌Nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat. Ezekre tekintettel dr. Radics Ottó egyéni vállalkozó Adatkezelési Nyilatkozata megfelel az alábbi jogszabályoknak:

 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az elektronikus ‌hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak;
 • az "Online Privacy Alliance" ajánlásainak.

3. Fogalom-meghatározások

Adatkezelő: az a ‌természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó ‌döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy‌ a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Gépi ‌feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

4. A kezelt személyes adatok köre

A személyes adatok védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Ennek értelmében a jelen Adatkezelési Nyilatkozat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

Az adatkezelő ‌csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg.

Az oldal használata során az alábbi személyes adatok kerülhetnek megadásra:

 • név,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • beosztás,
 • képviselt szervezet neve,
 • a használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének user agentje

5. Az adatkezelés elvei

Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ‌ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához ‌szükségesek.

6. Az adatkezelés jogalapja

dr. Radics Ottó egyéni vállalkozó személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján, a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben vesz fel és kezel, illetve olyan esetekben,‌ amikor azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

7. Az adatok minősége

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

 • az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni,
 • az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni,
 • az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl,
 • az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük,
 • az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

8. Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatok kezelésének célja dr. Radics Ottó egyéni vállalkozó szolgáltatásainak nyújtása; ajánlatkérés és a kapcsolatfelvételi szándék rögzítése, valamint az újdonságokról, akciókról, hírekről való későbbi tájékoztatás. A kapcsolatfelvétel vagy ajánlatkérés feltétele a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltak ‌elfogadása. A megadott adatok kezelésének az időtartama dr. Radics Ottó egyéni vállalkozói státuszának megszűnésétől számított öt év.

Az adatkezelő hírlevelet is küld. Ha a látogató szeretne a szolgáltatások igénybevételével és a hozzájuk kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, e-mail címe és neve megadásával feliratkozhat a hírlevélre. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat. A felhasználók jelen Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelő saját nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a megadott elérhetőségén. Azok a személyek, akik a későbbiek során bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnének további hírleveleket kapni, a hírlevélben megjelölt módon lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. A hírlevélre történő feliratkozás során megadott ‌adatokat az üzemeltető a lemondás rögzítéséig kezeli.

dr. Radics Ottó egyéni vállalkozó csak olyan terjedelemben kéri a személyes adatok megadását, amely a fenti célok miatt elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. Az üzemeltető kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja.

dr. Radics Ottó egyéni vállalkozó az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény alapján nem dolgoz fel ‌különleges személyes adatot, illetve nem dolgoz fel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján különleges adatot sem.

Anonim felhasználó-azonosító (COOKIE) elhelyezése

Saját cookie-k elhelyezése

Az anonim felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a felhasználót egyedileg azonosítani, csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas.

Amennyiben a felhasználó nem szeretné, hogy cookie kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában éri majd el a felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

Harmadik fél cookie-jainak elhelyezése

A Weboldal a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) (a továbbiakban: Google) által nyújtott Google Analitika (a továbbiakban: Google Analytics) webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics is „sütiket” (cookies) használ, melyek célja, hogy jobban megismerjük, hogyan használják a felhasználók a weboldalt. Az adatkezelő tájékoztatja a felhasználót és a felhasználó a szerződés elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a sütik által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (ideértve az Ön IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatainak továbbításához a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google ezeket az információkat a weboldal ‌felhasználó által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google felelős a fent meghatározott adattovábbítás és feldolgozás jogszerűségéért és az azokkal kapcsolatos károkért, igényekért. Amennyiben kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatosan, keressen minket a jelen Adatkezelési Nyilatkozat 1. pontjában meghatározott elérhetőségeken.

Az adatkezelő a felhasználóknak küldött hírlevelében vagy egyéb szolgáltatásainál követő azonosítókat (tracking ID) is használhat a felhasználói szokások fejlesztése és nyomon követésének céljára a következő szolgáltatások esetében: Google AdWords, ‌Facebook (likebox, share, remarketing), Apple Inc. ‌(meta tag), ‌Optimonk.hu.

9. Az adatbiztonság

A weboldal üzemeltetője a fent említett törvényeknek megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a felhasználók adatainak biztonságáról. ‌Ennek megfelelően dr. Radics Ottó egyéni vállalkozó nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy nevében; kivéve ez alól a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, ‌kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelő köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. ‌Az adatkezelő értesíti a felhasználót bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában.

10. Az érintettek jogai

A felhasználó az adatkezelőtől bármikor tájékoztatását kérhet az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, ‌valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az információszabadságról szóló törvény értelmében az érintett kérelmére az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az ‌elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, kérheti személyes adatainak helyesbítését és ‌törlését is az adatkezelőtől. A felhasználó ezen kérelmét az üzemeltető székhelyére címezve nyújthatja be.

11. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy dr. Radics Ottó egyéni vállalkozó megsértette a személyes ‌adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint a Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az esetleges ‌polgári jogvitára a magyar jog irányadó.

Az érintettek továbbá kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: 06-1-391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: [email protected]

12. Szerzői jog a weboldal tartalmának tekintetében

A weboldalon található minden szöveges tartalom szerzője dr. Radics Ottó egyéni vállalkozó. A weboldalon található tartalom ‌teljes vagy részleges lemásolása esetén a weboldal üzemeltetője (dr. Radics Ottó egyéni vállalkozó) és az azt felhasználó között a másolt tartalom tekintetében szerződéses jogviszony jön létre, melynek keretében ‌Üzemeltető jogosult

 • 60.000 Ft / nap / domain összegű díjat, valamint
 • a közjegyző által kiállított weboldal tartalmáról szóló ténytanúsítvány költségét

- 5 napos fizetési ‌határidővel - kiszámlázni, egészen addig a napig, melyen a tartalom véglegesen és visszaállíthatatlanul törlésre kerül az oldalon. A tartalom átvételével a felhasználó ezen‌ kikötéseket és díjakat elfogadja.